tisdag 29 december 2015

Samisk historiska från ett samiskt perspektiv av Lars-Nila Lasko

Definition av en samisk familj
Under 1950 till 1970 talen fanns bland samer ett skämt om hur man definierar en samisk familj. Svaret var 1 pappa, 1 mamma, 2 barn och 1 hund, samt 1 lappolog (forskare om samer).

 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samerna - Det mest utforskade folk i världen?
Den skämtsamma historien har faktisk ett litet uns av sanning. Det finns ett otal antal forskningsrapporter om samerna i stort sett allt möjligt. Redan på 1600-talet och framåt bekostade svenska staten forskningsexpeditioner till Lappland för att ta reda på vilka samerna var.

Synen på samerna från andra ögon
Det mesta som forskats och skrivits om samerna är från andra folk.
Det skulle dröja till år 1972 innan samerna fick sin egen forskningsinstitution ”Sámi Instituhtta” i Kautokeino och samerna själva producerade forskning om sig själva. I dag ser bilden en helt annan ut med ett stort antal samiska forskare och samiska forskningsinstitutioner.

Dagens forskare, oberoende om de är samer eller inte, om samerna skall absolut inte förringas. Forskningen skall vara fri och objektiv, samt all kunskap är bra. Men, så har det inte alltid varit!

Flera historiker genom tiderna har ansett att samerna inte ens har någon historia som K.B. Wiklund,  Björn Collinder, Gustav von Duben med flera….eller som en annan historiker uttryckte det ”Samerna är det historielösa folket”.

 Lars-Nila Lasko


Samisk historiska från ett samiskt perspektiv
Den här bloggen är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv.  Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Det här är en blogg som ser på samisk historia med andra glasögon än du är van vid…

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån kommer samerna?
”Samernas ursprung” är temat som inleder denna blogg och som jag kommer att belysa från såväl historiska dokument till det senaste inom DNA-forskning.
Du kommer inte att få ett svar på en konkret ort där samerna kommer ifrån. Frågan är mer komplicerad än så och innehåller en mängd andra frågor som kanske aldrig kan besvaras?
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Vi är alla unika
Varje människa är en unik blandning och sammansättning som under årtusenden format den du är och just du. Likaså är varje folk en unik blandning och sammansättning som under mycket lång tid format en etnicitet som existerar just nu. Vi kommer alla från Afrika.

När blev samerna samer?
Någonstans på människans väg från Afrika till Sameland uppstod folkgruppen samerna. Men, när blev ett folk ett folk med den etnicitet den har i dag? För samernas del när blev samerna samer?
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

När blev samiskan samiska?
Men, samernas ursprung är mer komplicerad än så. När och hur uppstod det språk som samerna kallar samiska? Dessutom kan man fråga sig om samiska är ett eller flera språk? Varje språkgrupp använder sitt eget alfabete, sin egen ortografi, sina egna uttal, samt måste i vissa fall använda tolk eller ett tredje språk för att förstå varandra. Kanske en definitionsfråga på vad ett språk är? Hur som helst innehåller samiskan hemligheter och koder som ingen ännu har kunnat lösa och som har med samernas ursprung att göra. Teorier om samiska språket eller språkens ursprung har ställt lingvister mot varandra, lingvister mot socialantropologer och nu senast lingvister och socialantropologer mot dna-forskare. Var det så att samerna haft ett annat ureuropeiskt språk från början och bytt språk på grund av en finsk-ugrisk majoritetsinvandring? Eller är det tvärt om som några dna-forskare menar? DNA-forskning har visat att exempelvis finländska språkgruppen för inte så länge sedan var mycket liten och att samerna mycket väl kunde ha varit majoritetsfolket. Varför innehåller samiskan baltiska och urgermanska låneord eller är det tvärtom? Hur som helst är de vetenskapliga teorierna om samiska språken eller samiska språket många.

Historiskt perspektiv – Svenskarna ett ungt och samerna ett gammalt folk
Hade samiskan varit ett ungt språk som bildats relativt nyligen så hade det varit lättare att knäcka de samiska språkkoderna. Men, det är på grund av samiska språkets eller språkens gamla ålder som gör det svårt. För att få ett historiskt perspektiv kan nämnas att svenska språket uppstod omkring år 800 efter Kristi födelse, medan forskarna bråkar om vilket årtusende samiskan uppstod före Kristi födelse!
För att komplicera till det ytterligare om samernas ursprung utgör samernas bosättningsområde en ytterligare kod eller koder att knäcka. Vi vet att svenskan uppstod år 800 och Sverige uppstod några hundra år senare. Likaså vet vi var Sameland är i dag. Men, hur såg samernas utbredningsområde ut för 200 år sedan, 500 år sedan för att inte tala om 2000 år eller 3000 år sedan?
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samernas västliga och nordliga gräns
Samernas utbredningsområde västerut till Atlanten och norrut till Ishavet är lätt att fastställa.

Samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge?
Men, vart gick samernas sydligaste gräns i Sverige och i Norge? Samiska spår har hittats i södra Norge och i Mellansverige i form av ortsnamn, skriftliga dokument och några arkeologiska fynd. Här finns ett ytterligare problem att arkeologer i Mellansverige och Sydsverige inte letat efter samiska spår utan efter typiska svenska spår som svenska lämningar. Om man inte letar efter kåtagrunder så lär man nog inte hitta dom?
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samernas sydligaste gräns på kontinenten?
Men, vart gick samernas sydligaste gräns på kontinenten? I dag är man inom forskningen eniga om att samernas tidiga utbredningsområde även sträckte sig till kontinenten, dvs. på andra sidan av Östersjön. Men, hur långt söderut går teorierna isär? Några skriftliga dokument efter Kristi födelse talar om någonstans i Polen eller norr om Polen. En statlig utredning med historiker ansåg att samernas sydligaste gräns låg någonstans i Baltikum (Lettland). Fornfynd, som nu blivit turistattraktioner, talar om åtminstone Ladoga och nu senast dna-forskare som hävdar att samerna kom från den europeiska kontinenten och invandrade till Skandinavien från söder och öster. Sedan har vi språkforskarna med sina frågor om baltiska, urgermanska och fornnordiska lånord i samiskan.
 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Samernas östliga gräns på kontinenten?
Men, vart gick samernas östliga gräns på kontinenten? En minnessten rest av ryska munkar på ryska från 1500-talet säger att när vi munkar kom hit fanns bara samer. Minnesstenen är ganska okänd för samiska historiker. Inte undra på det? Minnesstenen finns så långt österut som i Archangelsk län på andra sidan Vita havet. Men, det finns även samiska föremål som hittats och finns bevarade på ett museum i Archangelsk län. I tillägg har ryska forskare svårt att förklara ortsnamn längst floden Dvina. Ryske vetenskapsmannen Alexander Davidov har menat att det är fråga om samiska ortnamn.
Språkforskarna har i sin tur även andra frågeställningar som komplicerar det hela ytterligare med samernas och samiskans ursprung. Om samiskan tillhör i dag den finsk-ugriska språkstammen och som uppstod vid Uralbergen, varför spred sig finsk-ugriskan bara västerut? Varför inte mer logiskt som andra språk som ringar på vattnet, dvs österut? Kan det vara så att de finsk-ugriska språken spred sig från väst och österut fram till området runt Ural? Till detta kommer ytterligare frågor. Samernas språkligt mest östliga släktingar Hanti och Mansi folken finns i Väst Sibirien. Men, de har inga genetiska likheter med samerna enligt dna-forskarna. I tillägg så kompliceras frågeställningar om ursprung ytterligare? Alla finsk-ugriska språk, utom ungerskan, och inklusive finskan är eller har varit mycket små språkgrupper?

Cirkumpolär folkgrupp?
I sammanhanget skall nämnas att det även dykt upp en ny cirkumpolär teori, dvs att alla folkslag, samer, inuiter (eskimåer) och indianer har ett gemensamt ursprung. Förfäktare av teorin har dessutom en hel del argument mot och ifrågasättande av dagens dna-forskare?

                                                     Lars-Nila Lasko

Sameland flyttar på sig
Även om samerna nuvarande utbredningsområde ”Sápmi” sträcker sig över fyra länder, Skandinavien, norra Finland och nordöstra Ryssland, och bebott området under några tusen år, så får man utgå från att samernas utbredningsområde under historiens lopp förändrats i och med samernas egna folkvandringar.

Blogg med vandring genom tidevarv
Denna blogg om samisk historia börjar från början och slutar vid 2000-talet om bloggen nu slutar?
Temat som inleder bloggen är ”Samernas ursprung”. Ett tema som ställer fler frågor än svar. Det blir en vandring, minst sagt, genom tidevarv där jag kommer att ta upp dokument, handlingar och historiska spår av samerna som inte finns i historieböcker om samerna.
Under bloggens första tema ”Samernas ursprung” kommer jag att även ta upp bisarra teorier om samernas ursprung som exempelvis; En av Sveriges främsta historiker ansåg att all världens folk inkluderat samerna utvandrat från Kemi lappmark, En annan professor att israels folk och samerna har ett närs släktskap och samiskan kommer från hebreiskan har, Samernas eget försvunna ”Atlantis”, Att samiska föremål hittats långt utanför Sameland och finns på ett lokalt okänt museum, Att en historieprofessor menat att Ålandmåste varit befolkat av samer, Ett tidigare 500 årigt okänt monumentsom talar om att samerna måste ha haft havsgående båtar och vad kan det innebära, Urgamla samiska ord som inte borde finnas men som finns, samt nya obestridbara dna-fakta om samernas ursprung som fått finska forskare att gå i taket och mycket mer.

 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Historia och juridik
De är få folk i världen, som samerna, där juridik, rättigheter och historia är så sammanvävd. Enbart tidsepokers olika syn på samerna har förändrat lagstiftning om samerna. Den historiska utvecklingen har gått hand i hand med rättsutvecklingen. Därför måste samiska jurister även bli historiker. Intressant är att även historiker om samerna blivit jurister eller rättshistoriker i sina publikationer. Det visar hur ämnena historia och rättigheter hör så nära samman när det gäller samerna!
Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Saami history in English and Swedish by Lars-Nila Lasko

Syftet med denna blogg är att vara ett litet ljus i mörkret och försöker sprida information om samisk historia. Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko

Förhoppningsvis den här bloggen kommer att skapa  intresse för samiska historia  och  inspirera andra att  studera, läsa,  diskutera och kanske  börja blogga  om samisk historia, samisk kultur och samiska traditioner!

Förhoppningsvis den här bloggen kommer också att vara ett litet bidrag till  förståelsen  och  respekten  för samerna och samisk kultur, öka  toleransen  för det samiska folket och  öppna hjärtan.

Men om du förstår  engelska  bloggen kommer också att vara på ditt språk på  http://www.saamihistoryblog.wordpress.com. Syftet med den engelska delen av bloggen är att ge våra internationella besökare en hjälpande hand i och runt de samiska Historia och samiska rättigheter. Därför engelska delen av bloggen helt skriven på engelska och riktar sig mot en internationell publik.

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samisk historieblogg som motvikt av Lars-Nila Lasko

This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten  ljusfackla  i mörkret and försöka sprida informations about Samisk historia. Sv Annan sak as Jag Vill uppnå ÄR attR  SKAPA intresse FÖR Samisk historia.

Förhoppningsvis Kommer this historieblogg attR inspirera Andra attR  Studera,  LASA,  Diskutera  and gärna  BORJA Blogga  about Samisk Historia och Samiska traditioner! Förhoppningsvis Kommer This bloggen available attR underlätta attR svära in alla Frågor as Jag Får about Samiska rättigheter och historia.

Män, This bloggen Har available Ett djupare Syfte.

Boxar sv skarp intolerans MOT Samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, Laser inlägg på Facebook Eller jag bloggar SÅ upptäcker man Snart Hur utbredd intoleransen Ar. Förhoppningsvis kan-This bloggen Vara Ett Litet bidrag till  förståelsen  and  respekten  FÖR Samerna and Samisk kultur.

Förhoppningsvis kan-This bloggen  Öka toleransen  for och  Öppna hjärtan  för Det Samiska Folket.

                                                        Lars-Nila Lasko

Förutom Ovan is also available Ett ytterligare Syfte Med this historieblogg as HAR Med  motvikt  attR Göra jag Dagens  historiedebatt about Samerna. Jag manga inlägg in Nätet kan-man fa uppfattningen attR Samerna KommITs Relativt skickas tills SITT nuvarande bosättningsområde - Sápmi Eller Sameland. Jag Olika bloggar about fornnordisk religionen hävdas attR Samerna lånat HeLa synd schamanism AV Svenskarna. På andra Stallen in internet ifrågasätts arkeologifynd i Norr as Samiska. Jag rättshistoriska debatten talaer about Samiska rättigheter as historielösa, Nya påfund and privilegier. Allt This Går attR bemöta Med saklighet and fakta.

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samisk historieblogg för att öppna hjärtan av Lars-Nila Lasko

This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten  ljusfackla  i mörkret and försöka sprida informations about Samisk historia.

Sv Annan sak as Jag Vill uppnå ÄR attR  SKAPA intresse FÖR Samisk historia. Förhoppningsvis Kommer this historie-blogg attR inspirera Andra attR  Studera,  LASA,  Diskutera  and gärna  BORJA Blogga  about Samisk Historia och Samiska traditioner!

Förhoppningsvis Kommer This bloggen available attR underlätta attR svära in alla Frågor as Jag Får about Samiska rättigheter och historia. Män, Jag ÄR Inte Säker. Kanske Jag Får mer Frågor Istället ?????


 Lars-Nila Lasko
Lars-Nila Lasko


Män, This bloggen Har available Ett djupare Syfte.

Boxar sv skarp intolerans MOT Samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, Laser inlägg på Facebook Eller jag bloggar SÅ upptäcker man Snart Hur utbredd intoleransen Ar.
Förhoppningsvis kan-This bloggen Vara Ett Litet bidrag till  förståelsen  and  respekten  FÖR Samerna and Samisk kultur. Förhopningsvis kost This bloggen  Öka toleransen  for och  Öppna hjärtan  för Det Samiska Folket.

Samernas historia is a del Av de nordiska ländernas historia Eller tvärtom. Vi Har levt sida VID Sida för en Mycket lång Tid. Under lång Tid Har en interaktion and utbyte AV ord, kultur, religion and Mycket mer skett. Travar boxar en intolerans MOT Samerna. Jag vägrar attR tro attR håla ÄR Allmänt utbredd. Män, de facto SÅ also intoleransen avgiftsbelagd Samerna dar.

Jag Tror and Hoppas ATT about man förklarar Samernas Långa historia i Sameland kost This Öka förståelsen FÖR Samisk Kultur och traditioner.

Jag Tror and Hoppas ATT about man förklarar Samernas Historia och Grunderna FÖR Samernas Rätt to mark och Vatten kost This Öka förståelsen FÖR Samiska rättigheter.

Jag Tror and Hoppas ATT about man förklarar Samernas Långa historia i Sameland kost This Öka förståelsen FÖR Samiska the language and språkrättigheter.

Förutom Ovan is also available Ett ytterligare Syfte Med this historieblogg as HAR Med  motvikt  attR Göra jag Dagens  historiedebatt about Samerna. About This förklarar Jag i NÄSTA blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Därför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten ljusfackla i mörkret and försöka sprida informationen about Samisk historia.  Ett ytterligare Syfte Med bloggen ÄR attR  underlätta attR svära in alla Frågor as Jag Får about Samiska rättigheter och historia.


 Lars-Nila Lasko

Män, This bloggen Har available Ett Annat Syfte!

Det ÄR ATT  SKAPA intresse FÖR Samisk historia. Förhoppningsvis Kommer this historieblogg attR inspirera Andra attR  Studera,  LASA,  Diskutera  and gärna  BORJA Blogga  about Samisk Historia och Samiska traditioner!

Dock har under This bloggen Ett  ytterligare  and mera  djupare Syfte  as HAR Med förståelsen and respekten FÖR Samerna and Samisk kultur, SAMT attR förhoppningsvis Öppna hjärtan för Det Samiska Folket. This återkommer Jag tills jag NÄSTA blogginlägg.

Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Varför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko

This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten ljusfackla i mörkret and försöka sprida Någon informations about Samisk historia. Det ÄR syftet Med bloggen.


 Lars-Nila Lasko
                                                             Lars-Nila Lasko


Män, This bloggen Har available Ett Annat Syfte!

Inom alla yrken SÅ specialiseras folk meren and meren. SÃ aven intetsägande jurister. Man kan-integre Vara specialist in Allt i Dagens Lagstiftning. Särskilt integre Med ca. 2000 Nya skattelagsändringar and ca. 1000 Andra lagändringar varje Ar.

Bland minoriteter Tror Jag attR utvecklingen HAR GATT håla motsatta. Som Samisk juristen SÅ Blir mannen HeLa Samiska folkets jurist. Vi-ÄR fa jurister intetsägande Samerna as kost räknas i Antal i ENA Handens fingrar. Å Andra Sidan verkar Det as samer Hellre VANDER SIG tills Samiska jurister mottagare än Andra jurister. Den Samiska allmänheten ringer oss, mejlar Eller Skriver Brev Med Frågor Om alla möjliga Juridiska ärenden.

Samiska rättigheter ÄR Starkt förbunden Med historia. Samiska rättigheter jag Dag Vilar in urminnes HAVD. För Att förstå and Tolka Dagens rättigheter Måste man Första Hur Samiska rättigheter utvecklat sig ÖVER Mycket lång tre gånger dagligen. Utan Att förstå Samernas historia SÅ kan-man integre Första Dagens Samiska situation ELLER Dagens Samiska rättigheter.

Jag Får en HEL del Frågor varje vecka via e-post, telefon and Brev. För ATT underlätta ATT svära in alla Frågor as Jag Får SÅ HAR Jag startat webbplatsen blogg om samisk historia and rättigheter Där Jag Skall ta Allt from Början till 2000-talet. Syftet Med bloggen attR upplysa allmänheten about Samisk historia. Män, also Nämnden för ATT ÄR ATT underlätta ATT svära in alla Frågor as Jag FAR.

Det Enda Jag ÄR Radd för Ar attR kanske EFFEKTEN Blir Det motsatta, DVS Jag Får fler Frågor ???


Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

måndag 28 december 2015

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk Historieblogg
"Man Kan till Äventyrs Fråga sig about Samerna Har Någon historia."
DETTA ÄR inledningen till avsnittet Samernas historia i professor Björn Collinders ÅR 1953 utkomna bok "Lapparna". Lappologen Gustav von Duben Skriver ATT Samerna ÄR Ett historielöst folk Med Orden "Man Kan egentligen Icke tala about en Lapp-folkets historia".
Aven about professor Collinder Inte var Någon professor i samisk historia and ifrågasatte Om Samerna Har Haft Någon historia, SA Har frågan aktualitet from Ett Annat perspektiv - Vad vet folk OM Samerna and Samernas historia?
Ser man till Vad eleverna i svenska Skolor Läser Om Samerna SÅ Läser de about USAs historia en Om Samernas?
Ser man till gemene mans kunskaper about Samernas historia ÄR håla minST SAGT bristfällig. Titt as tatt Dyker Det upp insändare jag Norrlandspressen attR Samerna nyligen invandrat, integre ÄR Ett urfolk i Sverige Eller Andra historielösa synvinklar in Samerna.
Ser man till litteraturen about Samerna SÅ Kan man undra OM boxar Någon historia Om Samerna Att skriva about?
This bloggen HAR as Syfte Att vara En liten ljusfackla i mörkret and försöka sprida Någon informations about Samisk historia.
Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan